Aankondiging info avond 15-4-2014

 

                       


                                      

Informatie avond Nieuwe Wmo 2015

 

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt in 2015 ingevoerd.

De gemeenten gaan dan uitgebreidere Wmo-taken en zorg-taken, zoals jeugdzorg en de participatiewet, uitvoeren.

 

Wat betekent dit voor u als gebruiker van of betrokkene bij deze ontwikkelingen?

 

Het Platform Wmo Naarden-Bussum biedt u een presentatie- en vragen -avond aan op:

15 april a.s. in Wijzer, Landstraat 80, Bussum.

Programma:

 

19.30 Inloop

 

19.45 Sessie 1

       Meedoen/participatie is het halve werk:

         Wat verandert er per 2015 in de zorg?

         Wat betekent de Wmo 2015 voor mensen met een beperking?

         Hoe organiseren gebruikers algemene of maatwerk

         ondersteuning?

        Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten en

       belangenbehartigers?

         Spreker is Suzanne Klein Schiphorst, Beleidsadviseur, Zorgbelang

                        Noord-Holland

20.30 Pauze

 

20.45 Sessie 2

         De Wmo 2015 en de gemeenten:

         Wat komt er op de gemeenten af?

         Hoe gaan de gemeenten daarop reageren?

         Wat betekenen deze veranderingen (transities) in het sociale

         domein voor de burgers?

         Wat is en wordt de situatie in Bussum?

        Spreker is wethouder Boekhoff

 

21.30 Afsluiting

 

Alle leden, Wmo gebruikers en belangstellenden zijn van harte welkom.

De toegang is gratis, er is ruim gelegenheid voor vrij parkeren en de zaal is rolstoel toegankelijk.

 

Inlichtingen bij de heer Derksema: 035 8884894

  

 

schouwverslag restaurants

 

VERSLAG HORECASCHOUW    gemeentepagina wmo  RESTAURANTS BUSSUM EN NAARDEN

 

DOOR HET PLATFORM WMO NAARDEN-BUSSUM  

 

wmo afbeelding

 

UITGEVOERD IN JUNI 2013

 

INHOUD;

 

 -Inleiding

 -Schouwen

 -Platform WMO Naarden-Bussum

 -Totale resultaten

 -Toelichting per schouwteam

 

Inleiding

Voor u ligt het verslag van de schouw van de restaurants in Bussum en Naarden, uitgevoerd in juni 2013 door de vereniging “Platform WMO Naarden-Bussum.

De schouw was o.a. gericht op toegankelijkheid, gebruik, zitruimte, bruikbaar toilet voor invaliden, pinnen als betaalmogelijkheid en klantvriendelijkheid voor mensen met een beperking.

De schouw werd aangekondigd door persberichten en een brief aan de Horeca ondernemers.

Dit verslag omvat behalve de inleiding, een uitleg over schouwen, informatie over het platform, de totale resultaten van de schouw, de vragenlijst, de lijst met restaurants en een toelichting door ieder van de schouwteams.

 

 

Schouwen

 

Een schouw is een gestructureerd onderzoek naar de functionaliteit van een gebouw of ruimte voor gebruik door een persoon met een beperking.

De restaurantschouw werd uitgevoerd door vier teams, die ieder uit twee schouwers bestonden, waarvan één in een rolstoel. Met de aankondiging van de schouw werd de vragenlijst meegestuurd, deze werd viermaal van te voren ingevuld en tweemaal opgestuurd.

Als een restaurant aan de voornaamste eisen voldeed werd het groene toegankelijkheids vignet uitgereikt.

In alle restaurants bleken hulp- en geleidehonden welkom te zijn.

We zijn overal zeer gastvrij en positief ontvangen, geen enkele van de deelnemers heeft geweigerd om aan de schouw mee te doen.

Vaak werden adviezen achtergelaten: een oprijplaat bij een drempel, een minder steile hellingshoek, een braille menu, de kaart op de website zetten, beugels bij het toilet e.d.

De resultaten zijn door het platform naamloos verwerkt en gepubliceerd. Ook hebben we de schouwresultaten ingevoerd in de nationale database “ongehinderd.nl “

De vragenlijst en de lijst met restaurants zijn in dit verslag opgenomen.

 

 

Platform WMO Naarden-Bussum

 

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo, operationeel geworden. In dat zelfde jaar is het Platform opgericht. De leden van deze vereniging zijn gebruikers van, betrokkenen bij (zoals mantelzorgers) en belangstellenden voor de Wmo. De wet moet ervoor zorgen dat iedereen zich binnenshuis kan verplaatsen, zich buitenshuis kan vervoeren en deel kan nemen aan het maatschappelijke verkeer en bovendien zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven kan voeren. En dat mensen voor hun beperkingen daartoe worden gecompenseerd. De gemeenten zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Het platform richt zich op belangenbehartiging, voorlichting en adviseren, het organiseren van themabijeenkomsten en lezingen, het uitgeven van nieuwsbrieven en het schouwen van openbare ruimten en gebouwen. Onder andere werden speeltuinen, de bibliotheek, het zwembad, plantsoenen en pleinen, het centrum van Bussum en Naarden, de winkels en de restaurants geschouwd.

 

 

Totale schouwresultaten:

 

Als het kon werd na één bezoek, soms na een tweede bezoek, een groen toegankelijkheidsvignet uitgereikt. Zo niet, dan was de oorzaak meestal een niet toegankelijk toilet voor een rolstoel. Veel van de restaurants in het centrum zijn gehuisvest in fraaie oude pandjes, waar de extra ruimte voor een grotere toiletgroep ontbreekt. Voor mensen met een andere beperking, zoals visuele, kan het een uitstekend restaurant zijn. Onder dit voorbehoud zijn hier het aantal toegankelijkheidsvignetten vermeld.

De percentages zijn afgerond op hele cijfers.

 

                                           Bussum    Naarden     Totaal

Aantal bezochte Restaurants;     40            14              54

 

Aantal uitgereikte vignetten;      13              3              16

 

Percentage;                             32%          21 %          30 %

 

Toelichting per schouwteam;

 

1 Annemarie en Sandra

Ons team heeft 11 restaurants in Bussum geschouwd

In de meeste gevallen (8) maakten we van tevoren een afspraak en verwezen dan naar de brief en de schouwlijst, die eerder bij de restaurants waren bezorgd. Bij de andere 3 zijn we zonder afspraak langsgegaan. Dat gaf slechts in één geval een probleem.

Over de klantvriendelijkheid niets dan lof.

 

De schouwlijsten en brieven waren niet altijd gezien of gelezen. Een deel van de restauranthouders gaf dan al aan, omdat ze dachten dat hun restaurant niet helemaal of helemaal niet toegankelijk was, een enkeling beschouwde het restaurant als toegankelijk en anderen hadden er niet eerder bij stilgestaan en waren benieuwd naar onze bevindingen.

De klantvriendelijkheid gaat meestal ook zover dat in de restaurants met een te hoge drempel er altijd bereidheid is te helpen bij het naar binnen krijgen van iemand in een rolstoel. Wij zijn natuurlijk blij met deze bereidheid, maar daarmee komt iemand in een elektrische rolstoel het restaurant nog niet binnen: zo’n rolstoel weegt zo ongeveer het dubbele van de persoon die erin zit.

 

Redelijk wat drempels of drempelplaten waren met een handbewogen rolstoel nog net te nemen. Daar waar de drempel hoger was dan 2 cm. en een drempelplaat makkelijk was aan te brengen (niet te steil en te lang) hebben we de restauranthouder enthousiast attent gemaakt op deze eenvoudige oplossing.

Ons streven is uiteindelijk, dat iedereen in een rolstoel er zelfstandig binnen kan komen.

 

Nergens zijn we een te smalle ingang tegen gekomen. En vrijwel overal was er in het restaurant voldoende ruimte om eenmaal binnen met een rolstoel te bewegen. In enkele restaurants die in een oud of monumentaal pand zitten was helaas maar in een zeer beperkt deel van het restaurant rolstoeltoegankelijk. Snel na binnenkomst bleek, dat een groter deel van het restaurant meer dan 20 cm. hoger lag, terwijl er geen helling (of lift) aanwezig is. In die gevallen waren daardoor de toiletten ook niet met een rolstoel te bereiken. In een ander geval waren wel veel tafels goed te bereiken, maar de toiletten niet; deze zijn in verband met de beperkte ruimte in de kelder en alleen via een mooie trap bereikbaar.

 

In drie van de geschouwde restaurants troffen we een toilet aan, dat groot genoeg is om met een rolstoel te bezoeken en te gebruiken. Een daarvan was helemaal volgens de regels ingericht. In de twee andere (bijna) bruikbare rolstoeltoiletten ontbraken nog de steunbeugels. Maar de eigenaren toonden een grote bereidheid deze op korte termijn te laten aanbrengen.

Vanuit de rolstoel met de pin afrekenen was slechts in 1 van de door ons geschouwde restaurants niet mogelijk.

In alle restaurants waren hulphonden welkom.

Ook was men in alle restaurants bereid om mensen met een visuele beperking te vertellen wat er op de menukaart staat; terwijl veel restaurants hun kaart op hun website hebben gezet. De braillemenukaart hebben wij nergens aangetroffen.

Tijdens deze schouw hebben we aan drie van de bezochte restaurants het groene toegankelijkheidsvignet uitgereikt.

 

2 Eva en Jan;

Wij hebben 13 restaurants geschouwd.

Vrijwel overal werd na enkele inleidende zinnen begrepen waar we voor kwamen, het beoordelen van het restaurant op toegankelijkheid voor mensen met een beperking, mensen die rolstoelafhankelijk zijn en of een visuele beperking hebben. We hebben twee vignetten kunnen uitdelen.

 Behalve de lijst met punten doornemen waaraan voldaan moet worden om een vignet te kunnen toekennen waarmee voor bezoekers duidelijk is dat het een toegankelijk restaurant betreft werd ook informatie gegeven over en weer over bijkomende zaken.

Wij konden uitleg geven hoe eenvoudig het is mensen (klanten) van dienst te zijn met eenvoudig te plaatsen beugels in de toiletten.

Daardoor is het voor mensen met bijvoorbeeld heup- of knieproblemen veel makkelijker gebruik te maken van een toilet.

Het mes snijdt aan twee kanten; de klant is geholpen en het scheelt de restauranthouder een aantal nieuwe toiletbrillen per jaar.

Veel restaurants zitten in een oud pand waar weinig of geen mogelijkheid is om ruimte voor een rolstoeltoegankelijk toilet te maken.

Maar in zeker 4 restaurants was er volgens ons dan nog wat mogelijk om eenvoudige aanpassingen te maken voor mensen met een beperking die wel kunnen lopen te organiseren.

En daar werd positief op gereageerd.

We hebben overal vriendelijk en behulpzame medewerkers en of restauranthouders getroffen die ons figuurlijk en soms letterlijk een kijkje in de keuken gaven. Enkele restaurants bleken alleen via de keuken toegankelijk, soms werd daarvoor zelfs keukenpersoneel ingezet om mij over hoge drempels te tillen.

Team Jan en Eva

 

3  Wilbert en Jan.

Team drie bestond ook uit twee personen, waarvan één in een rolstoel.

De rol van de rolstoel bleek ook hier, je kunt snel duidelijk maken waar de schoen wringt.

Team drie heeft 16 restaurants geschouwd in Bussum.

Van deze groep zijn er 7 uitsluitend restaurant, de meesten bevinden zich in het centrum in smaakvolle oude panden en moeten woekeren met de ruimte. Dit uitte zich vaak in mooie maar voor een rolstoeler slecht toegankelijke of niet toegankelijke toiletten.

De overige 9 restaurants zijn allen onderdeel van een grotere eenheid, zoals een hotel, station of wellness instituut.

Ze liggen vaak aan de rand van Bussum en zijn ruim van opzet. Ze bieden vaak goede voorzieningen op het gebied van toegankelijkheid en gebruik voor mensen met een beperking.

Deze groep is verantwoordelijk voor het grote aantal uitgereikte toegankelijkheidsvignetten.

Het uitvoeren van een onaangekondigde schouw geeft de zuiverste resultaten, we konden deze methode meestal gebruiken.

Met restaurants die alleen ’s avonds open waren maakten we wel een afspraak.

 

Resultaten team 3

Aantal geschouwde restaurants 16

Aantal uitgereikte vignetten 8

Toelichting:

Van de groep van 7 was er maar één niet toegankelijk vanwege een drempel (van 20cm, geen oprijplaat mogelijk ).

Zes hebben een toilet, dat niet toegankelijk is voor een rolstoel. In deze categorie werd 1 vignet uitgereikt.

In de groep van 9 was één restaurant dat in eerste instantie niet, maar bij herkeuring wel aan de normen voldeed, één die niet toegankelijk was en één die geen toegankelijke toiletten had..

In deze groep werden 7 vignetten uitgereikt.

 

 

 

 

Horecaschouw Jan Tabak vervolg

Na de opmerkingen van Wilbert en Jan is er bij Jan Tabak snel het één ander aangepast.

Jan Tabak zei zich niet te kunnen vinden in onze conclusie en Jan, onze voorzitter is wederom langs geweest, om te bespreken hoe deze conclusie tot stand was gekomen. Eén van de struikelblokken was het binnenkomen, want eenmaal binnen zijn alle voorzieningen aanwezig. Maar dat heeft geen waarde wanneer de toegang wordt belemmerd.

Ook werd er teveel vanuit gegaan dat iedereen met een beperking een ander persoon meeneemt en wij proberen vanuit de zelfstandigheid van de mens met beperking te kijken. Dat is inclusief beleid.

Jan heeft dit in een zeer aangenaam gesprek kunnen overbrengen en men begreep nu onze conclusie.

 

Met name de huurfietsen, die gestald waren naast de oprit vormden een probleem. Want niet altijd netjes gestald en deze stonden voor de oprit. Besloten is om het fietsenrek te verplaatsen! Een simpele oplossing voor een grote toegankelijkheid en Jan Tabak heeft daarmee ook de groene sticker verdiend!

 

Gezocht:kinderen met een beperking in Naarden

De gemeente Naarden wil graag voor en met kinderen die een beperking hebben een speeltuinplan gaan maken. Wat is de speelbehoefte van kinderen met een beperking is de centrale vraag. Samen spelen staat hoog op de agenda. Kent u kinderen die graag buiten spelen, maar door hun beperking hierin gehinderd worden, neem dan snel contact met ons op en wij zorgen dat u bij de juiste persoon terecht komt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ervaring horeca schouw.

De horeca schouw, wat betreft de restaurants, is bijna afgerond. Wilbert van Waes van het CDA in Bussum is met onze voorzitter Jan op stap geweest om eens zelf te zien, hoe het met de toegankelijkheid in Bussum is gesteld. 

 

Hieronder zijn verslag;

 

IEDEREEN DOET MEE!

KAN DAT IN BUSSUM ?

 

De gemeente Bussum richt zich met haar beleid erop dat ' iedereen meedoet'. De vraag is of dat in Bussum wel echt mogelijk is. Het CDA liep mee met een door rolstoelgebruikers en slecht zienden zelf recent uitgevoerd onderzoek. Na een eerder onderzoek uitgevoerd door het  Platform WMO Naarden Bussum naar de toegankelijkheid van winkels, was nu de horeca aan de beurt. Niet alleen interessant, maar ook leuk om dit  samen te mogen doen.

Wat blijkt, er zijn in Naarden-Bussum in totaal 60 adressen met een
horecarestaurant vergunning.

Opvalt dat zelfstandige ondernemers veel in oudere bestaande panden gehuisvest zijn.

Daar is niet alles fysiek realiseerbaar. Een aangepaste toilet vraagt nogal wat extra ruimte. Maar als minder valide voel je je ook als rolstoelgebruiker bij de meeste
Bussumse restaurants echt welkom.

Je wordt ontvangen, begeleid naar een geschikte plaats. Je voelt je welkom en dat ben je ook (goede vlakke oprijplaten om binnen te komen). Er zijn zelfs horeca gelegenheden met stamgasten met rolstoel.

Wat ook opvalt dat de grotere ketens geen goede toegankelijkheid kennen,
toch 15% van de Nederlandse bevolking, die ze mogelijk missen als klant.


Zowel bij Jan Tabak als bij het Bastion Hotel kwamen wij niet verder dan
de straat.

De opritten vanaf de rijweg de trottoir op was te stijl. Zelfs via de tuin en ondanks een oprit naar de voordeur door de tuin waren beide hotels NIET bereikbaar.

Aan de kwestie of het binnen goed bereikbaar is kwamen wij niet eens aan toe, wij kwamen er niet in.

 

Ook de deuren van de HEMA zijn door een rolstoelgebruiker, zelfstandig zonder hulp, niet te openen.

Binnen is het bij de HEMA wel voor elkaar!

 

McDonalds kent ook een te grote deurklem en slechts enkele vrije tafeltjes. De
zitelementen zijn vastgeschroefd aan de grond en het toilet is op de eerste verdieping.

Er is nog een hoop te verbeteren, voordat iedereen mee kan doen.

 

Er waren ook zeer mooie ontdekkingen, plekken waar je graag naar toe wilt met wie dan ook, en prachtige voorzieningen voor gehandicapten.

Wij zijn benieuwd naar het totale overzicht. En zeer nieuwsgierig of de grote jongens iedereen mee wil laten doen.